Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

FROM SCHUMMAN RESONANCE TO 28 KHZ

By: Eng. Anton Kulka

I would like to share with you my hypothesis of phenomena and connections in the Bosnian pyramids. This letter was inspired by an interview that Dr. Osmanagić gave to the Slovak magazine Zem & Vek (February 2019). In the past I visited Ravne Labyrinth and I was at Dr. Osmanagić’s lecture in Košice, so I have a certain amount of information.

Some time ago, I accidentally put the Schumann Resonance - 7.83 Hz value in my calculator and calculated n! (function "n" factorial). Although this mathematical function is defined for integrals, the calculator gave me a result of 28068.50 Hz!

After reading the lines from the above magazine and remembering the words of the guide in Ravne's Labyrinth, the following hypothesis came to my mind:

· At the base of the pyramid, the Schumann resonance should be 7.83 Hz

· An energy beam of about 28 kHz is output from the top of the pyramid

· Does the pyramid work as a multiplier of this Schumman resonance? If so, is it due to its geometric shape of the pyramid?

· This frequency is about 28 kHz using certain natural materials - e.g. quartz crystals - and magnetostriction (piezoelectric transducer) generates ultrasound which, like the ultrasonic humidifiers, disperses in the labyrinth of Ravne water, respectively. Water vapor, which, due to the groundwater with negative oxidation-reduction potential (ORP-), is saturated with a strong negative charge. It's true?

I don't know if these my hypotheses are right, but they've been drilling in my head for a long time.

If these hypotheses helped me at least to clarify the phenomena in the Bosnian pyramids, I would be very happy

Eng. Anton Kuľka

Prešov

Slovakia.

Dobrý deň,

rád by som sa s Vami podelil o svoju hypotézu javov a súvislostí v Bosenských pyramídach.

K tomuto kroku ma inšpiroval rozhovor, ktorý poskytol Dr. Osmanagić slovenskému časopisu Zem & Vek (február 2019).

V minulosti som navštívil labyrint Ravne a bol som na prednáške Dr. Osmanagića v Košiciach, teda mám určité obmedzené množstvo informácií.

Pred určitým časom som úplne náhodou dal do kalkulačky hodnotu Schumannovej rezonancie – 7,83 Hz a vypočítal som n! (funkciu „n“ faktoriál).

Aj keď táto matematická funkcia je definovaná pre celé čísla, kalkulačka mi dala výsledok 28068,50 Hz!

Po prečítaní riadkov z vyššie uvedeného časopisu a spomienke na slová sprievodcu v labyrinte Ravne ma napadla nasledujúca hypotéza:

  • pri základni pyramídy by mala byť Schumannova rezonancia 7,83 Hz
  • z vrcholu pyramídy vystupuje energetický lúč o frekvencii cca 28 kHz
  • funguje pyramída ako násobič tejto Schummanovej rezonancie? Ak áno, je to dané jej geometrickým tvarom ihlana?
  • táto frekvencia cca 28 kHz pomocou určitých prírodných materiálov – napr. kremenných kryštálov – a magnetostrikcie (piezoelektrického meniča) vytvára ultrazvuk, ktorý podobne ako u ultrazvukových zvlhčovačov vzduchu rozptyľuje v labyrinte Ravne vodu, resp. vodnú paru, ktorá vďaka podzemnej vode so záporným oxidačno-redukčným potenciálom (ORP-), je presýtená silným záporným nábojom. Je to pravda?

Neviem, či sú tieto moje hypotézy správne, ale už dlhú dobu mi vŕtajú v hlave.

Ak by som týmito hypotézami prispel aspoň trochu k objasneniu javov v Bosenských pyramídach, bol by som veľmi rád.

S úctou a pozdravom.

Ing. Anton Kuľka

Prešov

Slovakia.

 

Last modified on Wednesday, 10 April 2019 09:40

2018-05-172018-05-17ENTRANCE TO UNDERGROUND LABYRINTH RAVNE LIVE STREAM

DONATION

 

 

https://soundcloud.com/bosnian_pyramid_of_the_sun_foundation

 

Video clip from Visit to Bosnian Valley of the Pyramids 2014

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved